De wiskunde in Vlaanderen staat op een kruispunt. Er is dringend nood aan een gecoördineerde aanpak die alle actoren verenigt: het onderwijs, de onderzoekers, het bedrijfsleven en de overheid. We pleiten daarom voor de oprichting van een Platform Wiskunde Vlaanderen, dat de volgende doelstellingen realiseert:

  • Het uitdragen en benadrukken van het belang van de wiskunde voor de maatschappij in het algemeen, en voor innovatie in het bijzonder.
  • Het terugdringen van het grote tekort aan wiskundigen in onderwijs en bedrijfsleven.
  • Het ondersteunen van degelijk wiskunde-onderwijs voor alle jongeren, dat ook op gepaste wijze voorbereidt op het hoger onderwijs.
  • Het motiveren van een groter aantal studenten voor opleidingen in het hoger onderwijs met een belangrijke wiskunde component.
  • Het verruimen en verstevigen van de mogelijkheden voor wiskunde-onderzoek.
  • Het faciliteren van valorisatie van wiskunde in innovatieve takken van bedrijfsleven, dienstverlening, technologie en overheid.

We verwachten dat een wiskundeplatform in twee richtingen kan werken.

  1. Idealiter ontwikkelt het een interne structuur waarin het discussies zal voeren op basis van bovenstaande kerndoelstellingen. Die discussies leiden dan tot het ondernemen van concrete acties of het formuleren van aanbevelingen aan derden, zoals de overheid, de media of de industrie.
  2. Daarnaast verwachten we dat het Platform een aanspreekpunt wordt voor alle mogelijke betrokkenen. Zo kan de overheid aanbevelingen vragen met betrekking tot geplande beleidskeuzes. Maar ook leerkrachten met interesse in onderwijsinnovatie kunnen aankloppen, of bedrijven met vragen over de valorisatie van wiskundige innovaties of, omgekeerd, met technologische uitdagingen die wiskundige innovatie vereisen.