Op weg naar een Platform Wiskunde Vlaanderen

Al onze maatschappelijke en technologische vooruitgang heeft op een of andere manier een wiskundige component nodig. Denk maar aan de mobiliteitsknoop, de klimaatverandering, of de transitie naar groene energie. Wiskunde belangt iedereen aan, los van leeftijd, beroep of opleidingsniveau. Iedereen wordt onderwezen in de wiskunde, zowel omwille van het algemeen vormende karakter als omwille van de praktische relevantie. Velen gebruiken wiskunde in hun beroepsleven: ingenieurs en wetenschappers, maar bijvoorbeeld ook economen, bedrijfsleiders, bankiers, beleidsmakers, sociologen en geneeskundigen. Bovendien werkt een (groeiende) groep ingenieurs en wetenschappers actief aan de ontwikkeling van nieuwe wiskundige technieken om steeds complexere economische en maatschappelijke problemen aan te kunnen. De wiskunde is namelijk nooit ‘klaar’: er blijven steeds nieuwe verbanden te ontdekken, nieuwe inzichten te verwerven, nieuwe toepassingen te verkennen.

De wiskundige gemeenschap is dan ook bijzonder groot. Toch blijft de enorme impact van wiskunde meestal goed verborgen. Erger nog: het blijft een hardnekkige mythe dat wiskunde een speeltuin is voor slimmeriken die geen voeling hebben met de realiteit. Het is een bijzonder vreemde vaststelling: hoe meer onze maatschappij steunt op wiskunde, hoe moeilijker jongeren (en ouderen) het hebben om die impact te zien en erdoor geboeid te worden. En dat ondanks vele gemotiveerde en (elk op zijn manier) succesvolle pogingen om wiskunde positief onder de aandacht te brengen.

De wiskunde in Vlaanderen staat op een kruispunt. Willen we het tij keren, dan is er dringend nood aan een gecoördineerde aanpak die alle actoren verenigt: het onderwijs, de onderzoekers, het bedrijfsleven en de overheid. We pleiten daarom, in navolging van het Nederlands Platform Wiskunde, voor de oprichting van een Platform Wiskunde Vlaanderen, dat de volgende doelstellingen realiseert:

  • Het uitdragen en benadrukken van het belang van de wiskunde voor de maatschappij in het algemeen, en voor innovatie in het bijzonder.
  • Het terugdringen van het grote tekort aan wiskundigen in onderwijs en bedrijfsleven.
  • Het ondersteunen van degelijk wiskunde-onderwijs voor alle jongeren, dat ook op gepaste wijze voorbereidt op het hoger onderwijs.
  • Het motiveren van een groter aantal studenten voor opleidingen in het hoger onderwijs met een belangrijke wiskunde component.
  • Het verruimen en verstevigen van de mogelijkheden voor fundamenteel wiskunde-onderzoek.
  • Het faciliteren van valorisatie van wiskunde in innovatieve takken van bedrijfsleven, dienstverlening, technologie en overheid.

Ondertekenaars


Kunt u zich vinden in deze tekst, dan kunt u die ondertekenen door een mailtje te sturen naar verklaring@platformwiskunde.be met uw naam en affiliatie. Wij zorgen dat uw naam bij de ondertekenaars komt!